EASY DRIVING LICENSE

1종·2종·대형면허, 쉬운 운전면허 취득

HOME  >    >  

효율적인 교육 시간표

수강생분들은 종별로 구성된 학과/기능/주행 교육시간표를 확인 후 원하시는 시간에 교육을 받으실 수 있습니다.

학과안전교육(1.2종 보통, 1종 대형)
부제 교육시간
1 06:00-06:50             매월 특정
한주만 진행
(학원문의)
2 07:00-07:50            
3 08:00-08:50            
4 09:00-09:50 1교시   3교시   3교시
3대형
2교시 3교시
5 10:00-10:50 2교시   1교시   2교시
2대형
3교시 1교시
6 11:00-11:50 3교시   2교시   1대형 1교시 2교시
7 12:00-12:50           2교시 3교시
8 13:40-14:30 1교시 2교시 3교시 1교시 2교시 3교시 1교시
9 14:40-15:30 2교시 3교시 1교시 2교시 3교시 1교시 2교시
2대형
10 15:40-16:30 3교시 1교시 2교시 3교시 1교시   3교시
3대형
11 16:40-17:30 1교시 2교시 3교시 1교시 2교시   1대형
12 17:50-18:40 2교시 3교시 1교시 2교시 3교시    
13 18:50-19:40   1대형   3교시      
14 19:50-20:40   2교시
2대형
  1교시      
15 20:50-21:40   3교시
3대형
  2교시      
16 21:50-22:40              
17 22:50~23:40              

  • 학과 안전교육이란? 학과(필기)시험 합격여부와는 관계없이 장내기능 시험 전에는 반드시 이수하셔야 합니다.
  • 학과 안전교육 1.2종 3시간을 의무로 이수하셔야 합니다.
  • 학과 안전교육은 1.2.3교시 순서 관계없이 한과목당 한번 씩 이수하셔야합니다.
  • 일요일 학과 안전교육은 매월 특정 한주만 진행합니다. (학원 문의)
장내기능교육 시간표1종보통 / 2종보통 / 1종대형
부제 교육시간
1 06:00-06:50              
2 07:00-07:50              
3 08:00-08:50              
4 09:00-09:50
5 10:00-10:50
6 11:00-11:50
7 12:00-12:50
8 13:40-14:30
9 14:40-15:30
10 15:40-16:30
11 16:40-17:30
12 17:50-18:40    
13 18:50-19:40    
14 19:50-20:40    
15 20:50-21:40    
16 21:50-22:40              
17 22:50~23:40              

  • 모든 교육은 미리 예약 하셔야만 받을 수 있습니다.
도로주행교육 시간표1종보통 / 2종보통
부제 교육시간
1 06:00-06:50              
2 07:00-07:50              
3 08:00-08:50              
4 09:00-09:50
5 10:00-10:50
6 11:00-11:50
7 12:00-12:50
8 13:40-14:30
9 14:40-15:30
10 15:40-16:30
11 16:40-17:30
12 17:50-18:40    
13 18:50-19:40    
14 19:50-20:40    
15 20:50-21:40    
16 21:50-22:40              
17 22:50~23:40              

  • 모든 교육은 미리 예약 하셔야만 받을 수 있습니다.